Geen producten (0)

Privacy Beleid

Privacy policy voor fliks-doggyshop

https://www.fliks-doggyshop.nl

Over ons privacybeleid

fliks-doggyshop geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstelling ter beschikking aan derden.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de  website en de daarop ontsloten dienstverlening van fliks-doggyshop. De ingangsdatum voor de geldigheid  van deze voorwaarden is 16/02/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privecybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op  welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot  de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. 

 

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking 

Hieronder kan u lezen welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 


Webwinkelsoftware 

Shoppagina

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shoppagina. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar  stelt, worden met deze partij gedeeld. Shoppagina heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit  gebruiken voor een ander doel. Shoppagina is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van

SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shoppagina maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van software, er worden geen persoonsgegevens verzald en/of opgeslagen. Shoppagina behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

 

Webhosting  

Shoppagina.nl

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van www.shoppagina.nl.  www.shoppagina.nl verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze  partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. www.shoppagina.nl heeft passende technische organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. www.shoppagina is  op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 

Shoppagina.nl

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van shoppagina.nl. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw gegevens zoveel mogelijk te voorkomen, shoppagina.nl heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons  e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het  platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam,adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie  behoudt zich het revht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Klarna

 Klarna Bank AB gebruikt cookies om het apparaat van de gebruiker te herkennen met het oog op het aanbieden van advertenties voor Klarna-producten de volgende keer dat de gebruiker de website van de handelaar bezoekt die Klarna-producten aanbiedt, en voor analysedoeleinden. 

Permanente marketing- en analysecookies

Deze cookies bevatten een unieke gebruikers-ID die is opgeslagen in de cookie op het apparaat te koppelen aan de informatie die Klarna over de gebruiker heeft, kan Klarna de gebruiker van dat apparaat herkennen. Er wordt geen informatie in verband met de cookies gedeeld met derden. 

Toestemming van de gebruiker en intrekking van toestemming 

Het instellen van cookies voor marketingdoeleinden is onderworpen aan de toestemming van de gebruiker, die moet worden verkregen voordat de cookies op het apparaat van de gebruiker worden geplaatst. Bovendien stelt de webbrowser of het apparaat de gebruiker vaak in staat om de instellingen voor het gebruik van cookies te wijzigen. Meer informatie over het aanpassen van de instellingen is te vinden in de browser apparaatreferentie-informatie en op aboutcookies.org

Over Klarna

Klarna Bank AB (publ) is onderworpen aan de Zweedse wetgeving in zake gegevensbescherming en is de gegevensbeheerder voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals hierboven beschreven. Klarna heeft een functionaris voor gegevensbescherming en verschillende advocaten die gespecialiseerd zijn in gegevensbescherming. Klarna heeft ook een klantenserviceteam dat vragen met betrekking tot persoonlijke gegevens behandelt. U kunt contact opnemen met Klarna via dataprotectie@klarna.nl

Ga naar www.klarna.com voor meer informatie over Klarna en hoe Klarna persoonsgegevens verwerkt. 

WebWinkelKeurt

Wij verzamelen reviews via het platform WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat  via WebWinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebWinkelKeur deelt de gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebWinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebWinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te gevens. In het geval wij uw uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebWinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebWinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hievoor  hebben wij aan WebWinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens  van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebWinkelKeur derden inschakelt. 

 

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen . Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de levering. Het is daarvoor noodzakelijk  dat wij uw naam,adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve an het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en Boekhouden

e-boekhouden.nl

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van e-boekhouden.nl. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-boekhouden.nl is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-boekhouden.nl gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Marktplaats.nl

Wij verkopen ( een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebbende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw  gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. 

 

Facebook en Instagram

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van facebook en instagram. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt facebook en instagram uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met  uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. 

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil  zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als uw gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op  te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal  tot geheimhouden gehouden op grond van de overeenkomst  tussen hen en oms of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres,webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan fliks-doggyshop op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administraiteve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons) gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepassleijke termijn loopt bewaren. Mederwerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. 

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkenen bepaalde recht met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u  zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel  sturen wij om misbruik te  voorkomen afschriften en kopieën van uiw gegevs enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval van dat u de gegevens op een ander e-mailadress of bijvoorbeeld per pst wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoed dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. 

Inzagerecht

U heeft  altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder  vermelding van de categorie  waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die stekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bestiging dat de gegevens tot u beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die stekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt  ingewilligd sturen wij op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van fliks-doggyshop. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddelijk de  gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo dis, neem dan contacht op met onze contactpersoon voor  privacyzaken.

 

Cookies 

 

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst  van het Amerikaanse  bedraaf  Google, als deel van de "Analytics" -dienst.

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op  grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie  over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op  deze pagina vindt u  echt altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds  verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

fliks-doggyshop

Berenkoog 35 B102b 1822 BH Alkmaar 

T. 06 21660476

E. info@fliks-doggyshop.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Nicolet Bieshaar

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Facebook